Amaxol0 aqothiwe elapha ukuqubuka bese kuthi amaqabunga Lesi sithelo ungasifica sisihle sithothobele kanti ngaphakathi sigcwe izibungu . Ngizobe ngisazalwa oMnisi. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Meaning / English equivalent: All that glitters is not gold. Important Announcement. (UPhindisiwe). Izifo esizelaphayo. 14.Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo »»Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. A collection of a few Zulu proverbs and meanings; 1. Thokoza Sangomas. Bhala isaga ngesiZulu. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu ∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. 3. Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Ugwayi nenhlaba, Amathe nolimi. Luy. Meaning: If you play with fire, you could get (your fingers) burnt / He (trouble-maker) got what deserves, 15. Translation: he is between the back and the sack. Isitsha esihle asidleli. Njengoba izinkomba zithi i-African National Congress (ANC) izodla umhlanganiso nje lokho kusho lukhulu embusazweni wakuleli. Uphembela emoyeni – He lights fire in the wind Akukho qili lazikhotha emhlane – there is no cunning person whoever licked himself on the back. Indaba yokuthi izolungiswa angiyizwa kahle ngoba ngabe sezalungiswa zonke ayisaqhubeki le nkinga. Translate into English. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. Uphakathi komhlane nembeleko – he is between the back and the sack (that carries a child on the back) A fitting phrase when referring to death of a good person could be “Gone too soon”, 5. Ugwayi nenhlaba. For me it’s the (Zulu) proverbs & idioms! Isaga Incazelo Abantu abayi ngandawonye bengemanzi∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Isikhuni sibuya nomkhwezeli – the lit fire-brand has returned with one tending fire Amaqili kathengani – The cunning men do not deal with each other What makes your language rich? Akukho mango ongenaliba – There is no hillside without a grave Meaning: He who has own resources should not have to suffer because he has lent his resources to another, 4. Ingwe Idla Ngamabala – A leopard eats by means of its spots Ngodweshu kuqondwe ukungqubuzana phakathi kwabalingiswa ababili noma ngaphezulu kumbe kuyena yedwa. For any information/comment, contact: Professor Fallou Ngom, Director, African Language Program. Meaning: He/she is between the comfortable circumstances, 7. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. !” 15.Imiphanda ibulawa izakhelani »»Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Ilumbo livuka esidwabeni – Lana kushiwo ukuthi ngeke wazi ukuthi ishwa noma ishobolo lingakuvelela nini, likuvelela kungazele muntu noma ungalindele. “Ngiyibhale ngemindeni emithathu, omunye onengane okumele isuke emakhaya ize eThekwini izofunda bese kuba nezingqinamba ehlangabezana nazo. Abantu abahle bavama ukuba nobubi ngaphakathi. Amanzi awubisana alesi simila elapha amehlo abuhlungu, izilonda zokusha, nezibhibhayo. Meaning: Never despair in adversities, 8. The most common proverb I’ve encountered in isiZulu is ikhiwane elihle ligcwala izibungu (the-fig that-is-beautiful is-full-of worms) – it translates most easily as “don’t judge a book by its cover”, although the idea is more “be wary of things that look too good to be true”. 13.Ikhiwane elihle ligcwala izibungu »»Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu ∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. Sivame ukutholakala emahlanzeni .Kunesisho esithi 'ikhiwane elihle ligcwala izibungu' Okungukuthi ungambona emuhle ngaphandle kanti izenzo zakhe zimbi . Meaning / English equivalent: All that glitters is not gold, 3. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu – Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. 2. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. Interviewed before this, Danca had the following to say about the meaning of his painting: ‘She looks gorgeous, but inside is full of dirtiness. Proverb used to lament the damage done to any nice thing or death of a dear child. 9 May, 2020 at 11:36 AM. Proverbs and Idioms are some of the language features that help us glean insights and wisdom about our heritage and life during pre-colonial times, they often carry deeper meanings about events of the past, serve as warnings to help us avoid (bad) history from repeating itself. Ukubona kanye ukubona kabili – Once beaten twice shy, 19. Libunjwa liseva. that make your language more interesting and distinctive. ITheku: Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. I would be very interested to hear about those special characters (phrases, sayings, proverbs, idioms etc.) Ukubandlulula. Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. USALGA usenobudlelwano nabezemfundo ephakeme. 15.Imiphanda ibulawa izakhelani »»Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Ukukhetha iphela emasini. Iqaqa alizizwa ukunuka – no polecat ever smells its own stink. Lusengcupheni ukhetho lwamakhansela. Ichashazi elingahle lilulaze idemokhrasi ezwenikazi. Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Meaning: Nobody recognizes his own fault, 13. Abangane abakhulu. This proverb cautions us that the external attractive characteristics of something or someone is not always a good indication of its true nature. “Ikhiwane elihle ligcwala izibungu”okiungenye yezincwadi azibhalile uthe lena uyibhale ngowe-2013 efunda ibanga lesi-9 akhuluma kuyo ngezinto ezenzeka esikhathini samanje. Abangane abakhulu. Ukhuni luzal’umlotha – the fire-log brings about ashes Iso liwela umfula ugcwele – The eye crosses the full river How does virginity testing, the annual Royal Reed Dance benefit our girls…why do we continue to raise our boys differently. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu Sobohla Manyosi Akukho nkuzi ezimbili ezabhonga sibaya sinye Uzoqoqwa yikuhlwa Akuhlanga lwalahlana, abantwana bensimba bahamba belandelana Induku kayakhi muzi Inkomo ingazala umuntu koMhlahlandlela Zithiywa ngezikudlayo Inkomo isengwa ngoyaziyo zu Ziningi izinguquko ezinhle ezenzeke ekhulwini lama-20, kodwa njengoba isaga sikubeka, “ Ikhiwane elihle ligcwala izibungu.” jw2019 en Many positive changes characterize the 20th century, but, as the saying goes, “All that glitters is not gold.” An introduction to the study of Zulu-Kafir language. Students can find additional information in the Undergraduate Student Guide and Graduate & Professional Student Guide. Meaning / English equivalent: All that glitters is not gold. Chaza ingqondo. Meaning: One who bites the hand that feeds him, 22. ini udweshu? The Zulu Nation is very rich when it comes to Proverbs and Idioms. Enethunga ayisengeli phansi – He who has a milking-pail should not be obliged to milk on the ground. Enethunga ayisengeli phansi – He who has a milking-pail should not be obliged to milk on the Ikhiwane elihle ligcwala izibungu – The nice fig is often full of worms. Meaning / English equivalent: Make hay while the sun shines, 10. (My assumption is that hairy goats were very rare and special at the time), 2. Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Ikhotha eyikhothayo engayikhothi iyayikhahlela – The cow licks one that licks her Imbuzi igudla iguma Meaning: Each one must look out for himself / do things for himself, 23. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Through August 2020, Boston University has moved to remote teaching and learning, canceled on-campus activities, and minimized lab research activities. Walter Rodney Seminar: "Communographies: Histories of Healing, Religion, Politics, and Decolonization in Africa”, Historical Sketch of the African Studies Center, Opportunities for Learning Languages in Africa, Criteria of Excellence for Promotion to the Rank of Senior Lecturer, Conflict, Politics, and Human Rights in Africa, Program for the Study of the African Environment, Working Group on Land Mortgage & Inclusion, British Library Endangered Archive – Ajami (collaborator’s site), Wolof Languages Online from Columbia University, African Studies Library Featured Resource. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. S ELIDUME ledlula lazithatha izihlangu zamadoda. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo ∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Email This BlogThis! 3. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu ∼ Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. I often use Zulu proverbs to substantiate my argument or to emphasize my point, and often times I have to explain the meanings, which shouldn’t be the case when I’m speaking to a grown up Zulu whose mother tongue is IsiZulu. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. Enethunga ayisengeli phansi – He who has a milking-pail should not be obliged to milk on the ground. Translation: The nice fig is often full of worms. Explain the meaning. 3. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu ∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi. Impi isesendeni∼Kuxabele abantu abazalanayo, bandoda nye. Kuhlonishwa kabili – Respect is two way Meaning: When the cat’s away the mice will play, 18. Meaning: He brings forth a worthless thing or child, 16. Uphakathi komhlane nembeleko . Meaning / English equivalent: There is no paragon of excellence, 6. Meaning: A desire goes beyond the possible, 12. Zulu Proverb 2 - "Ikhiwane Elihle Ligcwala Izibungu" - YouTube Meaning: People help those who return the favour, 11. Transmission and Embodiment of History in the Thokoza Sangoma Tradition. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. 14.Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo »»Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Umbono wama-hazard uthi uma unale moto ikakhulukazi i1.6 ibuyisele kubo kwayo ubatshele ukuthi awusayethembi ngakho ufuna olunye uhlobo. In English we say “Don’t judge a book by its cover” and the well-known “all that glitters is not gold”. Exercises: Isaga 2, Ikhiwane elihle ligcwala izibungu! Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo: Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo. Write umsebenzi wekilasi 4 Inkathi esandukudlulaesaqubeka inkathi ezayo esaqubeka a. Bengisazalwa oMnisi. Meaning: Each person survives off his/her talent, 24. Imiphanda ibulawa izakhelani∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu. Akukapheli yiba nothemba. 4. ITheku: Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. ASA Outreach Council Annual Teacher’s Workshop – Registration now available. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu. The prostitute figure in Ikhiwane elihle ligcwala izibungu has three banknotes as a ribbon in her hair; her skin is marked with the repetitive image of an erect penis, and three death’s heads adorn her leopard-skin loincloth. Imiphanda ibulawa izakhelani ∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu.
2020 ikhiwane elihle ligcwala izibungu